ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Eπαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορίας Β΄ Γυμνασίου(Ενότητες 1-5)

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η Ρωμαϊκή εποχή στην Κύπρο (σ.56-63)                                                  Λύση φυλλαδίου

Πρωτοβυζαντινή περίοδος 4ος-7ος αι. (σ. 67-73)                                     Λύση φυλλαδίου  

Οι αραβικές επιδρομές στην Κύπρο (σ.74-75)                                          Λύση φυλλαδίου